top of page
This service is not available, please contact for more information.

Nanny Training Course GROUP 4

Everything you need to know to become a nanny and find a job.

  • Ended
  • 2.000.000 Đồng Việt Nam
  • Location 1

Service Description

Become a Nanny! All classes are taught by qualified Mothers in both English and Vietnamese. You will get a certificate, guidance from an experienced Nanny in Danang, and opportunities to connect with foreigner families who need to hire a nanny. The course covers 10 lessons including: 👶 Communication & Professionalism 👶 Child Care Basics 👶 Behavior Management 👶 Newborn Care 👶 Creative Play 👶 Nutrition & Wellness 👶 Child Development Basics Trở thành người giữ trẻ! Tất cả các lớp học đều được dạy bởi 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Bạn sẽ được cấp chứng chỉ, hướng dẫn từ một Nanny có kinh nghiệm tại Đà Nẵng, và cơ hội kết nối với các gia đình nước ngoài cần thuê người giữ trẻ Khóa học bao gồm 10 bài học như sau: 👶 Giao tiếp & Tính chuyên nghiệp 👶 Kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ em 👶 Quản lý hành vi 👶 Chăm sóc trẻ sơ sinh 👶 Chơi sáng tạo 👶 Dinh dưỡng & Sức khỏe 👶 Kiến thức cơ bản về sự phát triển của trẻ


Contact Details

  • +84 898230594

    rooteddanang@gmail.com


bottom of page